• امروز دوشنبه سی ام فروردین 1400 

نشانی (آدرس) پستی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان ایلام و شماره تلفن های اداره کل اوقاف و امور خیریه استان ایلام

صفحه ی اصلی / نشانی (آدرس) پستی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان ایلام و شماره تلفن های اداره کل اوقاف و امور خیریه استان ایلام

آدرس پستی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان ایلام
 
ایلام - خیابان ۲۴ متری ولیعصر (عج) - پنج راه جهاد - اداره کل اوقاف و امور خیریه استان ایلام -  کد پستی ۳۴۳۵۵-۶۹۳۱۸

شماره تلفن های اداره کل اوقاف و امور خیریه استان ایلام و اداره شهرستان ایلام
 
تلفن های مستقیم :  دفتر مدیر کل ۳۳۳۳۳۳۶۴-۰۸۴     فکس دفتر مدیر کل ۳۳۳۳۴۳۰۰-۰۸۴

عزیزان جهت تماس با سایر واحد ها اداره کل اوقاف و امور خیریه استان ایلام یا اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ایلام با یکی از شماره های زیر تماس حاصل کرده و با شروع به پخش شدن صدای ضبط شده اپراتور ، شماره تلفن داخلی مورد نظر را که در ادامه جدول مشاهده می فرمایید شماره گیری نمایید
تلفن گویای چهار رقمی 2529 مرکز احسان یا یکی از شماره های زیر

۰۸۴۳۳۳۸۴۲۴۳      ۰۸۴۳۳۳۸۴۲۴۴           ۰۸۴۳۳۳۳۹۳۳۵             ۰۸۴۳۳۳۶۳۱۰۰       


شمارهای داخلی

۳۱۰۰  تلفنخانه

۳۱۰۱   دفتر مدیرکل

۳۱۰۲  فکس دفتر مدیر کل

۳۱۰۵  روابط عمومی

۳۱۱۱  بازرسی

۳۱۱۲  فناوری اطلاعات

۳۱۱۳  حراست

۳۱۱۴  معاون توسعه و پشتیبانی

۳۱۱۵  رئیس اداره حقوقی و ثبتی

۳۱۵۱  کارشناس ثبتی

۳۱۱۶  معاون فرهنگی و اجتماعی

۳۱۶۰  کارشناس امور خیریه و مشارکتهای مردمی

۳۱۶۲  کارشناس امور قرآنی

۳۱۱۷  رئیس اداره بهره وری اقتصادی بقاع و موقوفات

۳۱۷۱  کارشناس عمران

۳۱۱۸  رئیس اداره تحقیق
 
۳۱۸۱  محقق حقوقی

۳۱۴۰  ذیحساب

۳۱۴۱  حسابدار و امین اموال / مسئول توزیع اعتبارات مساجد
   
۳۱۴۳  کارپردازی

۳۱۴۴  امور اداری و پرسنلی

۳۱۴۶  مالی عمومی

۳۱۴۸  مالی اختصاصی بقاع و موقوفات استان

۳۱۴۹  دبیرخانه و بایگانی
 
تلفن های داخلی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ایلام

۳۱۹۴  رئیس اداره شهرستان ایلام

۳۱۹۰  کارشناس اجارات / کارشناس ثبتی
 
۳۱۹1 کارشناس فرهنگی شهرستان ایلام
 
۳۱۹۲   کارشناس مالی شهرستان ایلام/بیمه خادمین مساجد