• امروز پنج شنبه شانزدهم مرداد 1399 

بقعه سید محمد کوه نشین دره شهر

صفحه ی اصلی / بقعه سید محمد کوه نشین دره شهر

 در منطقه ي کله باد قله کبير کوه در روستاي کوه نشين ماژين دره شهر به فاصله ي 70 کيلومتري دره شهرقراردارد. از سيد محمد کوه نشين نسب نامه و شجره نامه اي در دست نيست و درکتاب هاي تاريخي نشاني از وي موجود نيست.